ЗА НАС

"ДКЦ 14 – София" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ разположено на територията на р-н Триадица в гр. София. Целта му е удовлетворяване потребностите от здравни услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, повишаване качеството на живот на пациентите чрез охраняване, укрепване, възстановяване на здравето, удължаване на трудоспособността им или облекчаване и ограничаване последиците от съпътстващите ги хронични заболявания. "ДКЦ 14 – София" ЕООД разполага с медицинско оборудване и апаратура, позволяваща извършването на специализирани и високоспециализирани медицински дейности.АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Профилактика на фирми - извършва периодичини профилактични медицински прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ и изготвяне на медицински здравни досиета на работници и служители.

Заведението работи със
Здравната каса (НЗОК)На 17 юни 2013 г. Управителят на „Диагностично консултативен център ХІV-София“ ЕООД д-р Райко Цветков подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-01-01001. В съответствие с договора лечебното заведение ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 172 973,82 лева за финансирането на Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Диагностично консултативен център ХІV-София“ ЕООД“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по проекта, са:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Диагностично консултативен център ХІV-София“ ЕООД.
  • Изграждане на вентилационна система за осигуряване на свеж въздух в Рентгенов сектор.
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „Диагностично консултативен център ХІV-София“ ЕООД.
  • Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007.
  • Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007.
  • Застраховане на изградената вентилационна система.
  • Осигуряване на информация и публичност.
  • Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта.

Изборът на най-подходящите в качествено и икономическо отношение изпълнители на проектните дейности ще бъде извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики. Всички процедури за избор на изпълнителите на дейностите ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Организацията и управлението на проекта ще бъдат извършвани при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Диагностично консултативен център ХІV-София“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.


ОП " Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!