ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДКЦ 14 СОФИЯ ЕООД

Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, влиза в законна сила считано от 25 май 2018 г. и има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните - членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава "правата и свободите" на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

„ДКЦ 14 СОФИЯ“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, разположено на територията на район Триадица в гр. София. ДКЦ 14 София е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. др. Стефан Сарафов №:7, официална интернет страница: www.14dkc.com. Функциите на ДКЦ 14 София и правомощията са регламентирани в КТ, Закон за здравето, Закона за здравно осигуряване, НАП и НРД .

Вашите лични данни

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност. Политиката по защита на личните данни на ДКЦ 14 София е част от предприетите огранизационни и технически средства за защита на личнните данни. „ ДКЦ 14 София” ЕООД е администратор на лични данни , които Вие ни предоставяте.

Лични данни

Лични данни е всяка информация, с която може да бъде идентифицирано пряко или косвено физическо лице. Например: ЕГН, адрес, местонахождение , по един или повече признаци, специфични за физическа, физиологична, икономическа или социална идентичност. Обработването на лични данни е дейност , извършвана с лични данни като събиране , записване, съхранение, разкриване чрез предаване , изтриване или унищожаване . Чувствителни лични данни са свързани със здравословното състояние , данни свързани с физическо или психическо здраве, съгласно чл.9 от Регламента и се ползват със специална защита. Обработването на тази категория лични данни се извършва от медицински специалисти.

Обработване на Вашите лични данни

В качеството си на лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ „ДКЦ 14 София” ЕООД предоставя, събира, обработва, съхранява, използва, разпространява и обменя медико- статистическа информация за предоставяне на медицинска и образна диагностика, клинични изследвания . В процеса на дейността на лечебното заведение се прилагат и Закона за здравето, Закона за здравно осигуряване, НРД и издадени въз основа и в изпълнение на тях подзаконови нормативни актове относно дейността на НЗОК, обхвата на медицинска помощ при задължително здравно осигуряване и определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на на НЗОК, заплащането на извършените в тях медицински дейности, осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, обслужване на клиенти на задължително здравноосигурени лица и на доброволни здравноосигурителни фондове. За гарантиране сигурността на пациентите, имуществото, както и това на служителите чрез физическа охрана, регистрация и видео наблюдение. На територията на лечебното заведение се обработват и лични данни , представляващи образ, тъй като има видео наблюдение. Личните данни се съхраняват в съответсвие с нормативно определените срокове , в зависимост от медицинската документация.

Принципи за работа с лични данни

„ДКЦ 14 София” стриктно спазва основни принципи въведени като задължителни при обработване на лични данни като: законосъобразност, добросъвестност, целесъобразност, точност , прозрачност , отчетност, и поверителност. „ДКЦ 14 София” ЕООД приема действия по минимизиране при събиране на личните данни, като гарантира , че не събира/обработва повече данни от необходимото.

Вашите права

При обработването и събирането на Вашите лични данни имате право на:

 • Право на достъп до Вашите лични данни , включително да получите копие от тях.
 • Коригиране или попълване ако данните са неточни или непълни.
 • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това.
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни , при наличие на законови основания за това.
 • Преносимост на Вашите лични данни между отделните администратори – може да получите данните си от ДКЦ14 София и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат.
 • Възражение спрямо обработката на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това.
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени.
 • Маже за защитите правата си лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до управителя на ДКЦ 14 София ЕООД на адрес: гр. София, ул. „д-р Стефан Сарафов” №7.
 • Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Кога може да разкрием Вашите лични данни

Възможно е разкриване на лични данни , когато е предвидено в закон, по искане на съда или разследващи органи. При изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Възможно е , когато е необходимо , да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

С настоящата политика „ДКЦ 14 София” ЕООД, в качеството си на „Администратор” на лични данни, гарантира , че ще спазва политиката на конфиденциалност и поверителност, относно личните данни и ще предприеме мерки за максимална защита на Вашите лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни в структурата на ДКЦ 14 София:

 • Антоанета Цвяткова – тел/факс: 02/ 952 06 35, тел:02/ 40 40 404
 • Официална интернет страница: www.14dkc.com
 • Електронен адрес: [email protected]